Login: Hasło:
Platforma Transakcji Barterowych
...

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI | www.bartersi.pl

§1. Postanowienia ogólne.

 1. Usługodawca – firma Internet Reklama Dystrybucja Poland Krzysztof Król, ul. Wołczyńska 24, 46 – 250 Krzywiczyny, NIP: 7541839539, REGON: 531326207, chroni prywatność Użytkowników stosując odpowiednie zaplecze merytoryczne oraz techniczne wymagane przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Zbiory danych osobowych Użytkowników Serwisu podlegają ochronie fizycznej oraz prawnej dzięki zastosowaniu odpowiedniej infrastruktury technicznej, informatycznej oraz stosowaniu procedur wymaganych przez Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883.) oraz Ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204.).

 3. Usługodawca szanuje prawo Użytkowników do prywatności dbając o bezpieczeństwo wszelkich przekazywanych informacji za pośrednictwem Serwisu www.bartersi.pl

 4. Niniejszy dokument określa sposób gromadzenia oraz przetwarzania wszelkich informacji w tym danych osobowych, uzyskanych od osób odwiedzających oraz korzystających z Serwisu www.bartersi.pl

  §2. Dane gromadzone przez Usługodawcę.

 1. Usługodawca gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje dane osobowe dobrowolnie przekazywane przez Użytkowników, wyłącznie kiedy wyrażą oni zgodę na ich przetwarzanie.

 2. Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkowników przetwarzane są przede wszystkim w celu realizacji w sposób prawidłowy usług świadczonych przez Serwis.

 3. Usługodawca gromadzi oraz przetwarza:

  1. a)  dane niezbędne do zarejestrowania Użytkownika oraz utworzenia Konta adres

   poczty elektronicznej e-mail, login i hasło,

  2. b)  dane niezbędne w przypadku świadczenia usług na rzecz Użytkownika, których

   katalog w zależności od świadczonej usługi może ulec zmianie – imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, data urodzenia, numer ewidencji PESEL, numer NIP i numer telefonu,

  3. c)  dane niezbędne w celu przeprowadzenia procesu reklamacji – imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika.

 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług

świadczonych przez Serwis, oraz inne dane, podane przez Użytkowników, niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi (zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

 1. Usługodawca gwarantuje wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień jakie wynikają z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883.) w tym m.in. prawo do wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach wspomnianej ustawy.

 2. Zbiór danych osobowych Serwisu www.bartersi.pl został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

  §3. Sposób wykorzystania danych osobowych.

 1. Usługodawca może wykorzystywać informacje przekazane przez Użytkownika wyłącznie w sposób określony w niniejszym dokumencie. Każdorazowe wykorzystanie informacji w inny sposób niż określony w niniejszym dokumencie będzie wiązało się z poinformowaniem Użytkownika o sposobie i celu ich wykorzystania oraz będzie wymagało każdorazowego wyrażenia zgody na ich wykorzystanie.

 2. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przede wszystkim w celu właściwego prowadzenia Serwisu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w szczególności w celu obsługi procesu rejestracji, utworzenia Konta, logowania do Konta, świadczenia usług oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu.

 3. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane w celu przesyłania mu informacji handlowych pochodzących bezpośrednio od Usługodawcy oraz celem przesyłania usługi Newsletter zawierającej informacje związane z Serwisem, w tym dotyczące nowości pojawiających się w Serwisie oraz inne informacje związane z tematyką Serwisu. Na takie działanie Usługodawcy Użytkownik wyraża zgodę podczas Rejestracji.

 4. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez okres korzystania z Serwisu tj. posiadania Konta w Serwisie. W przypadku usunięcia Konta wszelkie dane Użytkownika zostają usunięte.

 5. Usługodawca wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkownika. Użytkownik może nie wyrażać zgody na to, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i aby mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach Serwisu. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie Serwisu, może wyłączyć obsługę Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

 6. Usługodawca wykorzystuje dane zgromadzone w logach systemowych wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w sieci Internet np. adres IP Użytkownika.

Wszelkie dane zgromadzone w logach systemowych w tym dane eksploatacyjne, określające aktywność Użytkownika w Serwisie wykorzystywane są przez Serwis w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie w celach technicznych oraz statystycznych.

§4. Zabezpieczenia.

 1. Usługodawca dokłada najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników, w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych.

 2. Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych dostępowych do Konta – loginu oraz hasła.

 3. Wszelkie podejrzenia dotyczące występowania zagrożenia dotyczącego ujawnienia danych lub dostępu podmiotów nieuprawnionych, należy niezwłocznie zgłaszać Usługodawcy pod adresem: info@bartersi.pl

 4. Mimo zastosowania zaawansowanych środków technicznych Usługodawca nie może w pełni zagwarantować tajemnicy składowanych i przesyłanych danych w sieci Internet.

  §5. Postanowienia końcowe.

 1. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień zawartych w niniejszym dokumencie powinien zaprzestać korzystania z Serwisu oraz dokonać usunięcia Konta.

 2. Użytkownik wypełniając formularz rejestracji oraz zakładając Konto wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym dokumencie. W przypadku dokonania zmian, o których mowa powyżej, Użytkownik będzie każdorazowo informowany oraz będzie mógł je zaakceptować lub odmówić ich akceptacji.

 4. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 01.07.2014 roku. 

Korzystając z serwisu, akceptujesz jego Regulamin | ProApps.pl - Kluczbork & IrdPoland.pl
Polityka plików Cookies | Polityka prywatności | Barter