Login: Hasło:
Platforma Transakcji Barterowych
...

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.bartersi.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.bartersi.pl prowadzony jest przez firmę Internet Reklama Dystrybucja Poland Krzysztof Król, ul. Wołczyńska 24, 46 – 250 Krzywiczyny, e-mail: info@bartersi.pl, NIP: 7541839539, REGON: 531326207, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.bartersi.pl.

 3. Definicje:

 1. Serwis internetowy – Serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.bartersi.pl, w ramach którego Usługodawca świadczy Użytkownikom Usługi

 2. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

 3. Usługodawca – Internet Reklama Dystrybucja Poland Krzysztof Król, ul. Wołczyńska 24, 46 – 250 Krzywiczyny, telefon:, e-mail: info@bartersi.pl, NIP: 7541839539, REGON: 531326207, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

 5. Usługa – dostępna w Serwisie usługa, będąca przedmiotem umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę̨ na rzecz Użytkownika w oparciu o niniejszy Regulamin,

 6. Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

 7. Rejestracja – wypełnienie Formularza Rejestracji oraz utworzenie Konta,

 8. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Serwisu z Użytkownikiem

 10. Sprzedawca – Użytkownik oferujący do sprzedaży Produkty w ramach Serwisu,

 11. Kupujący – Użytkownik kupujący Produkty w ramach Serwisu,

 12. Produkt – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma, usługa lub prawo będące przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

 13. Transakcja – procedura zawierania umowy sprzedaży Produktów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym za pośrednictwem Serwisu,

 14. Barter – możliwość́ swobodnej wymiany oferowanych produktów i usług przez Użytkowników Serwisu w ramach transakcji bezgotówkowych za pośrednictwem punktów płatnościowych,

 15. Punkty płatnościowe – dostępna w ramach Serwisu forma płatności, umożliwiająca Użytkownikowi zakup Produktów w ramach Serwisu oraz dostęp do płatnych usług świadczonych przez Usługodawcę̨,

 16. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Użytkownikowi agregację wybranych Produktów przed ich Barterem oraz przeliczenie ich wartości punktowych. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać́ zawartością̨ koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z Koszyka,

 17. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę̨, polegająca na umożliwieniu osobom zainteresowanym korzystaniem z Serwisu, otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z Serwisem.

 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, może wiązać́ się̨ ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci publicznej Internet i rekomenduje Użytkownikom podjęcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać́ ani ograniczać́ jakichkolwiek praw Użytkownika, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień́ niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.

 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie oraz wyboru Usług oferowanych przez Serwis.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa polskiego i podania prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych (imię i nazwisko, PESEL, dane adresowe, nr telefonu, adres e-mail) oraz ochrony swoich danych identyfikacyjnych (loginu oraz hasła).

 4. Niedozwolone jest umieszczanie i przesyłanie przez Użytkownika treści o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną etc.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.

 5. Niedozwolone jest umieszczanie i przesyłanie przez Użytkownika treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, w szczególności naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób, a także treści mających charakter SPAMU, np. linków zawierających adresy innych stron internetowych, nielegalne oprogramowania lub informację na temat ich pozyskania.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do stosowania pouczeń, czasowego zawieszania, a w ostateczności usuwania Kont Użytkowników Serwisu, którzy mimo stosowania uprzednich ostrzeżeń, swym działaniem łamią postanowienia niniejszego Regulaminu, utrudniają korzystanie z Serwisu innym Użytkownikom, wykorzystują Usługi świadczone w ramach Serwisu niezgodnie z ich przeznaczeniem lub naruszają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika i usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z okoliczności, o których mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu.

 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania Transakcji naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.

 9. Każdy Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: info@bartersi.plwszelkie treści i Transakcje, które w sposób rażący naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 10. Warunkiem technicznym, koniecznym do korzystania z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest dostęp przez Użytkownika do komputera z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów (lub tabletu, telefonu komórkowego, smartfonu etc.), przeglądarki internetowej obsługującej dokumenty HTML (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera), sieci Internet, a także klawiatury lub innego urządzenia, umożliwiającego poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 

§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników są nieodpłatne.

 2. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę w pełnym zakresie funkcjonalności Serwisu jest prawidłowe dokonanie Rejestracji przez Użytkownika.

 3. REJESTRACJA:

  1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i może zostać dokonana bezpośrednio na stronie Serwisu.

  2. Dla prawidłowego utworzenia Konta koniecznie jest podanie w Formularzu rejestracji, następujących danych:

   • login,

   • adres e-mail,

   • hasło.

  3. Rejestracji można dokonywać 24h na dobę 7 dni w tygodniu.

 4. KONTO:

 1. Usługodawca po dokonaniu prawidłowej Rejestracji utworzy dla Użytkownika Konto o nazwie wybranej przez Użytkownika,

 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu i hasła dostępu,

 3. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy osób trzecich. O powyższym fakcie Usługodawca poinformuje Użytkownika niezwłocznie pocztą elektroniczną na wskazany podczas Rejestracji adres e-mail,

 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ujawnienia hasła dostępu do Konta.

 1. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się przez Użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacją.

 2. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY:

  1. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji i utworzenia Konta przez Użytkownika,

  2. Użytkownik samodzielnie decyduje i wybiera Usługi, z których chce skorzystać,

  3. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz zażądać usunięcia jego Konta wysyłając odpowiednią informację drogą elektroniczną na adres e-mail: infor@bartersi.pl

  4. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z Usług, co do których posiadanie Konta w Serwisie jest niezbędne oraz usunięciem wszystkich danych powiązanych z tym Kontem, zgromadzonych w Serwisie.

 3. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SERWIS, O KTÓRYCH MOWA W §1 PKT 4 e), POLEGA NA:

 1. umożliwieniu prowadzenia Konta w Serwisie,

 2. udostępnieniu wyszukiwarki Produktów zamieszczonych w Serwisie i ich przeglądania oraz sortowania według wybranych kryteriów,

 3. możliwości wystawiania Produktów w Serwisie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza przez Sprzedawcę,

 4. możliwości dokonywania zakupu Produktów w ramach Serwisu za pośrednictwem Punktów płatnościowych,

 5. umożliwieniu wymiany Produktów przez Użytkowników Serwisu w ramach Barteru,

 6. udostępnieniu opcji obserwacji poszczególnych Produktów zamieszczonych w Serwisie,

 7. możliwości przeglądania historii zakupów,

 8. umożliwieniu zakupu Punktów płatnościowych poprzez doładowanie po kursie 1zł = 1 punkt,

 9. prowadzeniu Newslettera.

 1. Usługi, o których mowa w pkt 7 c), d), e) dostępne są wyłącznie po uzupełnieniu przez Użytkownika danych personalnych i kontaktowych.

 2. W przypadku realizacji Usługi, o której mowa w pkt 7 c), niezbędne jest stworzenie przez Sprzedawcę rzetelnego, kompletnego oraz niewprowadzającego w błąd opisu Transakcji oraz umieszczenie Produktu w odpowiedniej kategorii.

 3. Sprzedawca jest związany treścią zawartą w opisie Transakcji. Warunki w niej zawarte nie mogą ulec zmianie w stosunku do Kupujących, którzy złożyli ofertę przed dokonaniem omawianej zmiany.

 4. Usługodawca dostarcza odpowiednie narzędzia systemowe, niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży Produktu, nie jest jednak stroną Transakcji i nie gwarantuje, że Sprzedawca oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Produktu.

 5. Usługodawca nie sprawdza Produktów oferowanych w ramach  Transakcji. Zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii Produktu bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości Produktu albo usunięcia Transakcji, o czym poinformuje Sprzedającego pocztą elektroniczną na wskazany podczas Rejestracji adres e-mail.

 

§4. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Użytkownika, jego adres poczty elektronicznej e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 4. Usługodawca zobowiązany jest zająć stanowisko co do złożonej przez Użytkownika reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu w przeciągu 14 dni od zgłoszenia.

 5. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wskazanego w pkt 4 niniejszego paragrafu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

 6. Powyższe, dotyczy wyłącznie Użytkowników będących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

 7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

 8. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać na adres e-mail: reklamacje@bartersi.pl.

 

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W przypadku umów sprzedaży, których stroną jest Sprzedawca - Przedsiębiorca, Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:

 1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

 3. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 4. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 5. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

 6. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 7. umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

 8. umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

 9. umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

 10. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 11. umów zawartych w drodze aukcji publicznej

 12. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

 13. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki.

 2. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

 3. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 5. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

 2. Użytkownik ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Usługodawcy, bezpośrednio za pośrednictwem Konta lub pod adresem e-mail: info@bartersi.pl

 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu prawidłowej realizacji świadczenia Usług, o których mowa w §3 pkt 7 niniejszego Regulaminu

 4. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, tylko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnej zgody Użytkownika.

 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się w dokumencie Polityka prywatności serwisu internetowego www.bartersi.pl.

 

§7. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszelkie treści udostępniane w Serwisie www.bartersi.pl podlegają ochronie prawnej wynikającej z osobistych oraz majątkowych praw autorskich, które należą bezpośrednio do Usługodawcy, Użytkowników lub podmiotów publikujących w Serwisie za zgodą Usługodawcy.

 2. Zabrania się kopiowania oraz rozpowszechniania treści znajdujących się w Serwisie. Powyższe dotyczy przede wszystkim wszelkich treści pisanych jak i zdjęć, układów i kompozycji elementów, znaków towarowych oraz materiałów graficznych.

 3. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.

 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Usługodawcy, Użytkowników lub innych podmiotów publikujących w Serwisie za zgodą Usługodawcy jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 

§8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

 2. Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Produktów sprzedawanych w ramach Transakcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.

 3. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

 1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

 2. za treści udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,

 3. informacje oraz materiały zamieszczone w Serwisie Usługodawcy przez Sprzedawcę lub inne podmioty publikujące w Serwisie za zgodą Usługodawcy,

 4. nieprzestrzeganie przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu.

  1. Usługodawca nie odpowiada za problemy bądź przerwy w działaniu sieci internetowej, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Usług. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkownika w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych, które spowodowane były przez przerwy w dostępnie do Serwisu.

  2. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Użytkownika obowiązków wynikających z Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących norm, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności.

  3. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w tym na skutek usunięcia Konta Użytkownika naruszającego Regulamin.

 

 

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności podczas świadczenia Usług.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 3. Użytkownik oświadcza, iż nie będzie rościł sobie żadnych praw w związku z ograniczeniem dostępu do Serwisu, o którym mowa w powyższym punkcie.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od momentu ich publikacji na stronie internetowej www.bartersi.pl.Wszelkie czynności dokonane przez Użytkowników przed zmianą Regulaminu, będą rozpatrywane według obowiązujących wówczas zapisów. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.

 5. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.

 7. Niniejszy Regulamin regulowany oraz interpretowany jest według przepisów prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.

 8. Regulamin obowiązuje od dnia 19.02.2015 roku.

 

Korzystając z serwisu, akceptujesz jego Regulamin | ProApps.pl - Kluczbork & IrdPoland.pl
Polityka plików Cookies | Polityka prywatności | Barter